Rudolf Laban - vizionár tanca a teoretik pohybu

Marta Poláková

Marek Godovič

V septembri vyšla kniha Rudolf Laban – vizionár tanca a teoretik pohybu. Prináša ucelený pohľad na život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov tanca 20. storočia, na ktorého sa odvolávajú alebo naňho nadväzujú mnohé tanečné osobnosti aj predstavitelia hudby či výtvarného umenia.
Autorka doc. Marta Poláková, ArtD., týmto dielom završuje dlhoročný výskum diela významného choreografa, tanečníka a teoretika tanca Rudolfa Labana. Jeho osobnosti sa venuje programovo a neúnavne: ako vysokoškolská pedagogička, choreografka a teoretička. Ako zakladateľka Labanovho Ateliéru Bratislava zase Labana preniesla do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti.
Rudolf Laban, rodák z Bratislavy, uchvátil slovenskú tanečnú komunitu svojou publikáciou s názvom Život pre tanec – Spomienky, prostredníctvom ktorej čitateľov ponoril do autentických zápiskov tanečného tvorcu a teoretika. Dielo Rudolf Laban – vizionár tanca a teoretik pohybu prepája jeho osud s mnohostrannou prácou prekračujúcou hranice tanca a pohybu.
Monografia je rozdelená na dve časti. V prvej sa autorka venuje významným udalostiam počas Labanových začiatkov v Bratislave za čias monarchie cez štúdium vo Francúzsku až po jeho pôsobenie v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Anglicku. Autorka nerozvíja len faktografickú stránku: uvádza predovšetkým dobové súvislosti. Predostiera sled udalostí a zástup osobností, ktoré sa s choreografom navzájom ovplyvňovali. Labanova neúnavnosť a húževnatosť v práci, pričom výsledky sa v tom čase javili neisté, radia Labana medzi najvýznamnejšie umelecké osobnosti minulého storočia. Prvá časť je doplnená dobovými fotografiami.
V druhej časti sa autorka zameriava na teoretickú oblasť a výskum spoločenských a filozofických východísk, ktoré kreovali jeho pohľad na pohyb ako na neoddeliteľnú súčasť ľudského bytia. Autorka sústredí pozornosť na jednotlivé súčasti metodiky a prehľadne vysvetľuje javy v pohybe a Labanovu dynamickú a priestorovú teóriu. Labanovým hlavným cieľom bolo zdokumentovať tanec – bolo to jeho celoživotné poslanie. Kodifikáciou, teda zápisom choreografických diel do písomnej podoby, chcel pre generácie budúcich tvorcov a v neposlednom rade aj pre divákov zachovať pohybovú tvár choreografií. Na lepšie pochopenie definovaných teórií poslúži obrazový materiál.
Výpovedná je aj posledná kapitola Labanov odkaz pre 21. storočie, v ktorej sa autorka prizrela vkladu Labanovej teórie a spôsobu práce do mnohých oblastí: vzdelávania, arteterapie, notifikácie či do analýzy pohybu. Rovnako prenikli do praktického využitia tanca v pracovnom procese v továrňach či v novodobých korporáciách.
Monografia Rudolf Laban – vizionár tanca a teoretik pohybu prináša podnety nielen odbornej umeleckej komunite, študentom a študentkám tanečných a iných umeleckých odborov, ale aj širšej kultúrnej verejnosti.

Autorka: doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD.
Editorka: Mgr. art. Lucia Holinová
Odborná lektorka: Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Kleimanová
Obálka, sadzba a grafická úprava: Mgr. Vladimír Holina
Ilustrácia na obálke: Mgr. Vladimír Holina
Recenzent: Marek Godovič

Napísanie a vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Publikácia vyšla s finančnou podporou Nadácie mesta Bratislavy a Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave.