Emil T. Bartko: Stručná encyklopédia tanečného umenia

Stručná encyklopédia tanečného umenia je výsledkom dlhoročnej systematickej zberateľskej a výskumnej činnosti autora Mgr. Emila T. Bartka, PhD. Je prvým komplexným encyklopedickým dielom v oblasti tanečného umenia na Slovensku. Prináša široký záber do rôznorodého, druhovo a žánrovo bohatého sveta tanečného umenia. Menné a vecné encyklopedické heslá nám odkrývajú cenné informácie zo všetkých oblastí tanečného umenia – ľudového, klasického tanca a baletu, moderného i súčasného tanca.

Čitateľ v nej nájde najdôležitejšie životopisné informácie o významných osobnostiach z oblasti svetového a slovenského tanečného umenia. Autor obohatil obsah encyklopédie aj o umelecké a vzdelávacie inštitúcie, súbory, skupiny, zoskupenia, festivaly, súťaže a časopisy z oblasti tanečného umenia. Ďalšou veľmi prínosnou súčasťou encyklopédie sú údaje dotýkajúce sa teórie tanečného a hudobného umenia, vrátane tanečnej a hudobnej terminológie.

Vydanie pôvodnej publikácie o tanečnom umení v slovenskom jazyku je nepochybne sviatkom pre všetkých obdivovateľov a milovníkov tanečného umenia.

Objednať knihu

 

Editorky: Mgr.art. Lucia Holinová, Mgr. Valéria Koszoruová
Odborní lektori: prof. Mgr.art. Irina Čierniková, ArtD., doc. Mgr.art. Marcela Grecmanová, Bc. Monika Čertezni, Mgr.art. Kristián Kohút
Encyklopedická spolupráca: RNDr. Veronika Matisová
Jazyková korektúra: Mgr.art. Nataša Holinová
Obálka, sadzba a grafická úprava: Mgr. Vladimír Holina
Ilustrácia na obálke: Milan Herényi

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kniha bola vydaná v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a s podporou Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.

Rozmer: 17,5 x 24,1 hrúbka 5,8 cm 
Počet strán: 640 str.
Dátum vydania: 30.8.2018
ISBN kod: 978-80-972203-2-7
EAN kod: 9788097220327

 

 

 

Susan Au: Balet a moderný tanec

Kompletné dejiny tanca prvýkrát v slovenčine

Každý, kto má záujem o tanec, niekedy pocíti potrebu prečítať si kompletného sprievodcu bohatou históriou aj súčasnosťou tohto umenia.

Susan Au uchopila dejiny tanca komplexne. Zoširoka opísala významných tanečníkov aj predstavenia minulosti a dopodrobna preskúmala dnešný tanečný svet. Bohatý výber fotografií a ilustrácií kompletizuje tieto dejiny a prenesie vás z paláca Mediciovcov do výšin Manhattanu, od tanca Ľudovíta XIV. po experimentálne choreografie Twyly Tharpovej a Piny Bauschovej.

Kniha s mimoriadnym rozsahom je komplexným sprievodcom pre každého, kto by sa potreboval zorientovať v tanečnej histórii a získať prehľad v tomto umeleckom žánri od klasického baletu, barokových predstavení až k avantgardným, etnickým tancom, či k súčasnému pohybovému umeniu.

 

Objednať knihu

kniga_anim_.png

Susan Au prehľadne a zároveň živo popisuje veľké osobnosti tanca a významné predstavenia histórie až po súčasnosť. Obsahuje aj kapitoly, ktoré dokumentujú diela najvýznamnejších tanečníkov a choreografov od roku 1980 až po súčasnosť. Zahŕňajúc aj rôzne odnože moderného tanca ako Tanztheater, Butó a súčasné tendencie performance art a site-specific. Autorka sa nevyhla ani populárnym žánrom, ako je argentínske tango, spoločenský tanec, alebo írske tance, ktoré sa tiež objavili na divadelných pódiách. Naviac sa dozvieme aj o nových technológiách v tanečnej tvorbe, video dance, cine dance. Posledná kapitola je situovaná v novom tisícročí aj s významnými osobnosťami, poprednými choreografmi a umelcami, vrátane Jérôme Bel, Christopher Wheeldon, Chunky Move a "Ballet Boyz" po boku takých štýlov a vplyvov, ako Krump a Parkour. Načrtáva tiež vývoj v rôznych nových javiskových technológiách a nových médiách.

Z anglického originálu The Ballet and Modern Dance preložili: Katarína Bukovenová, Eva Budjačová, Miriam Ghaniová, Katarína Šomodiová a Barbora Tancerová, Nataša Holinová
Odborní lektori: doc. Marta Poláková, PhD., Mgr. art. Kristián Kohút, Mgr. art. Lucia Holinová
Redakcia textu, jazyková úprava a vytvorenie registra knihy: Mgr. Nataša Holinová
Skenovanie a retuš fotografií, grafická úprava, návrh layoutu a príprava pre tlač, návrh obálky: Mgr. Vladimír Holina

Rozsah: 232 strán plus obálka
ISBN 978 - 80 - 972203 - 1 - 0
Termín vydania: 31.3.2017

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rozmer: 158×220 mm
Väzba: brožovaná väzba
Rok vydania: 2017

 

 

 

Andrea Olsenová: Príbehy tela, sprievodca skúsenostnou anatómiou

Príbehy tela je kniha, ktorá môže upútať bežného čitateľa, ako aj študenta anatómie. Informácie v nej môžu využiť tanečníci, umelci, športovci, terapeuti, ktorí sa venujú práci s telom, maséri, učitelia aj jednotlivci so zraneniami alebo s osobitným záujmom o spoznávanie svojho tela.

Tridsaťjeden dní vzdelávacích lekcií prinesie zvýšené povedomie o každej kosti či telesnej sústave a poskytne samoštúdium na aktivovanie učebných procesov. Kniha čerpá z dvadsaťročných skúseností Andrey Olsenovej, ktorá sa venovala tancu a výuke anatómie, a ukazuje, ako nás dennodenne ovplyvňujú naše postoje a prístupy k nášmu telu.

Text oživujú zábavné a bystré osobné príbehy a poskytujú spôsob, ako pracovať s telom efektívne a uzdravujúco. Anekdoty o cestovaní po svete, keď bola tanečnicou, a o práci s kolegyňami Bonnie Bainbridge Cohenovou z oblasti experimentálnej anatómie a Janet Adlerovou, zaoberajúcej sa autentickým pohybom, ukazujú, ako sú pohybové vzorce a spomienky súčasťou nášho fyzického dedičstva a ako je telo jazykom pre naše svetové spoločenstvo.
 

 

Objednať knihu

 

Knihu dopĺňajú práce dvanástich výtvarníkov spolu s detskými kresbami, medicínskymi ilustráciami a multikultúrnymi obrazmi, ktoré rozširujú naše možnosti ako sa pozerať a učiť sa načúvať príbehom tela

 

Z anglického originálu B O D Y S T O R I E S: A Guide to Experiential Anatomy preložila Katarína Bukovenová.

 

 

Editorka: Mgr.art. Lucia Holinová
Odborní lektor: Mgr.art. Anna Sedlačková, ArtD.
Redakcia textu: Mgr. Nataša Holinová
Sadzba a grafická úprava: Mgr. Vladimír Holina

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rozmer: 205×280 mm
Počet strán: 180
Väzba: brožovaná väzba
Rok vydania: Bratislava 2021

ISBN: 978 - 80 - 972203 - 4 - 1

 

 

 

Marta Poláková: Rudolf Laban - vizionár tanca a teoretik pohybu

Kniha Rudolf Laban, vizionár tanca a teoretik pohybu prináša ucelený pohľad na život a dielo jedného z najvýznamnejších predstaviteľov tanca 20. storočia, na ktorého sa odvolávajú alebo naňho nadväzujú mnohé tanečné osobnosti aj predstavitelia hudby či výtvarného umenia.

Autorka Marta Poláková týmto dielom završuje dlhoročný výskum diela významného choreografa, tanečníka a teoretika tanca Rudolfa Labana. Jeho osobnosti sa venuje programovo a neúnavne: ako vysokoškolská pedagogička, choreografka a teoretička. Ako zakladateľka Labanovho Ateliéru Bratislava zase Labana preniesla do širšieho povedomia odbornej a laickej verejnosti.

Monografia je rozdelená na dve časti. V prvej sa autorka venuje významným udalostiam počas Labanových začiatkov v Bratislave za čias monarchie cez štúdium vo Francúzsku až po jeho pôsobenie v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Anglicku. Autorka nerozvíja len faktografickú stránku: uvádza predovšetkým dobové súvislosti. Predostiera sled udalostí a zástup osobností, ktoré sa s choreografom navzájom ovplyvňovali. Labanova neúnavnosť a húževnatosť v práci, pričom výsledky sa v tom čase javili neisté, radia Labana medzi najvýznamnejšie umelecké osobnosti minulého storočia. Prvá časť je doplnená dobovými fotografiami.

Objednať knihu

 

 

V druhej časti sa autorka zameriava na teoretickú oblasť a výskum spoločenských a filozofických východísk, ktoré kreovali jeho pohľad na pohyb ako na neoddeliteľnú súčasť ľudského bytia. Autorka sústredí pozornosť na jednotlivé súčasti metodiky a prehľadne vysvetľuje javy v pohybe a Labanovu dynamickú a priestorovú teóriu. Labanovým hlavným cieľom bolo zdokumentovať tanec, bolo to jeho celoživotné poslanie. Kodifikáciou, teda zápisom choreografických diel do písomnej podoby, chcel pre generácie budúcich tvorcov a v neposlednom rade aj pre divákov zachovať pohybovú tvár choreografií. Na lepšie pochopenie definovaných teórií poslúži obrazový materiál.

 

Autorka: doc. Mgr. Marta Poláková, ArtD.
Editorka: Mgr. art. Lucia Holinová
Odborná lektorka: Mgr. art. Maja Hriešik, PhD.
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Kleimanová
Obálka, sadzba a grafická úprava: Mgr. Vladimír Holina
Ilustrácia na obálke: Mgr. Vladimír Holina
Recenzent: Marek Godovič

 

Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Kniha bola vydaná v spolupráci s Vysokou školou múzických umení v Bratislave a s podporou Nadácie mesta Bratislava.


Rozmer: 158×230 mm
Počet strán: 280
Väzba: brožovaná väzba
Rok vydania: Bratislava 2022
ISBN: 978 - 80 - 974329 - 0 - 4